Zakk Wylde's Black Label Society, Zakk & Black Lab